سال بعد اگه عمری باشه و جور بشه با صابخونه طبقه ۳ صحبت می کنم بلکه‌م رفتیم اونجا. اون طبقه خیلی نورگیر تره