خونه باید آفتاب گیر باشه. روزا خیلی روشن باشه. خونه‌ای که از صبحش چراغ روشن کنی دلگیر میشه