زنگ زدم مامان برا رقیه آش درست کنه. ولی همه می‌دونن که به نام رقیه و به کام منه :دی