اینقدر که عادت کردن به ۵-۶ ماه دیر پول دادن. پول مایی که هر روز پیگیر پرداختشیم رو حداقل یه ماه دیرتر پرداخت می‌کنن