اصلن نمی‌دونم تخطئه رو می‌فرماین یا می‌کنن یا می‌نماین