از وقت قانونی بازی 2.7 ثانیه مونده بعد مربی ایران وقت استراحت گرفت :))