RT @amirmehrani: ما علاقه‌مان به آدم‌ها را از دست می‌دهیم چون آنها تغییر می‌کنند و با تصویر اولیه‌ای که در ذهنمان از آنها نقش بسته متفاوت می‌شوند.