غرضی در مورد عارف گفته بود: سعی می‌کنه سیاستمدار بشه ولی نیست. این حرفای چند روز عارف همینو ثابت می‌کنه. به روحانی هم همینو گفته بود البته