من خیلی آدم هیجانی‌ای هستم. نمیدونم چرا همه منو به آرامش میشناسن