یه به اسم چانگ فالو کرد الان. فک کنم خواهر چوچانگ پایتخت باشه