من تعجب می‌کنم دکتر دبیری با این محبوبیت و مقبولیتی که تو تبریز داره چرا نامزد نمایندگی مجلس نمیشه؟ نهایتش شرکت تو انتخابات شورای شهره