شعار نامزد نمایندگی مجلس: «رای بدهیم تا بروند و بیایند». ینی چی خب؟