شعار نامزد نمایندگی مجلس و نماینده فعلی: «شعار لازم نیست، مردم آگاهند». ترررررررررهوووو