هر موقع تو معاینه‌ی قبل از انتقال خون می‌پرسن گرسنه نیستی؟ در جا گرسنه‌م میشه :))