علیرضا جات خالی، انتقال خونم و یکی مثل تو حالش بد شد :)) @Heshzad