امیدوارم صدا و سیما تو بررسی دوره‌های مختلف مجلس، در مورد پول‌هایی که نماینده‌های مجلس نهم از زنجانی و رحیمی و مرتضوی گرفتن هم حرفی بزنه