همونی بود که موقعی که احمدی‌نژاد مادر چاوز رو بغل کرده بود می‌زد رو شونه‌ی محمود که ولش کن بسه دیگه