شریفی اوایل یه ترول بامزه بود بعد که فالوور پیدا کرد هوا برش داشت و شروع کرد به مزخرف گویی و ملت فیو زدن و توهم کول بودن بهش دست داد