گفت متوسط پر شدن کیسه‌ی خون اهدا کننده‌ها بین ۴.۵ تا ۵ دقیقه‌س، مال تو ۳:۴۵ دقیقه طول کشید. گفتم خوبه یا بد؟ فشارم زیاده؟ گفت نه اتفاقن خوبه