من از زمانی که امکان نظرسنجی توییتر راه افتاد خودم رو‌ مکلف دونستم که تو همه‌ی نظرسنجی‌ها شرکت کنم. بعد شما به من میگی رای ندم؟