دیگه تو سال ۲۰۱۶ دانشمندا باید یه جایگزین برای اتوی دستی و زمان‌بر پیدا‌ کنن. امواج گرانشی رو هم که کشف کردن دیگه چه مرگشونه؟