این لیست‌ها مال انگلیس و بی‌بی‌سیه. بهترین راهکار برای حذف رقیب از صحنه. ما خوبیم ما مال انقلابیم بقیه مال انگلیس.