بعد همین لیست انگلیسی رو شورای نگهبانی تایید کرده که شما رو هم تایید کرده. پس با این منطق شورای نگهبان عامل نفوذه دیگه؟