البته قبل این‌که بریزید سرم بگم که من از هر دو جناح اعلام برائت می‌کنم. این شارلاتان بازی‌ها رو می‌بینم نمی‌تونم ساکت بشینم