کاش آدما می‌فهمیدن برای غلبه بر رقیب و پیروزی، تلاش بیشتر قطعن کارسازتر از تخریب و تهمته. دنیا هم جای قشنگی بود