دقیقن وسط زبونم زخم شده. زخم که نه یه طوری بریده شده. نمیدونم هم چرا. چند روزه خورد و خوراک مثل زهر مار می‌مونه برام