الان که شما در مورد انتخابات توییت می‌کنید، تو تلگرام خاطره‌ای از جشن سال تحویل دکتر حسابی با حضور انشتین و سایر دانشمندان در حال انتشاره