با ۳ نفر هم اتاقیم، بعد الان یکی از کانال‌های تلگرام تبریزی عکس یکی از اوباش تبریزی رو شیر کرد که تازه آزاد شده و شبیه یکی از ایناست :))