واحد به این بزرگی رو خیلی گرم کردن. همه‌ی هم اتاقی‌ها هم رفتن حموم و نمیشه پنجره هال رو باز کرد. همکار هم دو ساعته تو اتاقه و نمیشه رفت تو