باگی که خود برنامه‌نویس قبل از کاربر اندیوزر متوجهش میشه، باگی است از باگ‌های بهشت