از بیمارستان بروجرد فراری‌ام و بیمارستان ازنا انگار خونه‌ی بابامه