نماینده‌ی سابق ازنا و پسرش. همونی که پسرش رو نصیحت میکرد با حضور سام درخشانی
20160223_165702.jpg