صد بار گفتم آدم با بهره‌ی هوشی کم رو نذارید مسئول صندوق بیمارستان که اول صبحی اعصاب آدمو به هم بریزه با این حساب کتاباش