من فکر می‌کردم اجتماعات انتخاباتی «ایران برگر»طور فقط تو فیلماست. تو مسیرمون از ازنا و دورود و ... که می‌گذشتیم از نزدیک دیدم واقعیت دارن