حالا شما هی تکرار کن ولی درصد ملت شام خورنده و رای دهنده خیلی بیشتره. عوام الناسی که من تو بقیه شهرها دیدم با یه شام رایشون اینور اونور میشه