برم بگردم دنبال شناسنامه‌م تکلیف نظام رو یه سره کنم