آقا شناسنامه پیدا شد، نظام پابرجا می‌مونه به حول و وقوه‌ی الهی