آقا تیراختور چه کرد دیروز. زمان بازی تو جاده بودم و اینترنت نبود عکس العمل نشون بدم