البته امیدوارم رحمانی و قره سید و منادی و فرهنگی رای نیارن دیگه، که میارن متاسفانه. سعیدی هم نباشه که عالی میشه