الان کله‌پاچه به دست دارم میرم اونجا ولی چه فایده که به وقتش نخریدم؟