تو تاکسی طرف از راننده پرسید رای دادید؟ گفت نه یخورده دیگه میرم. برگشت گفت من رفتم نوشتم هایده و حمیرا و مهستی