راننده گفت اونو امام دوازدهم هم بیاد پاس نمیکنه مرد حسابی چه انتظاری داری؟ :))