RT @alooche: این برنامه‌های تلویزیون راجع به انتخابات بیش از همه آدمو از رأی دادن منصرف می‌کنه