پولتیک خاتمی یه روز مونده به اتمام تبلیغات خیلی خوب بود، فکر میکنم خیلی‌ها به لیست اصلاح طلبا رای بدن