کسی تا به حال با انفعال و نشستن و دست رو دست گذاشتن به نتیجه رسیده که این دوستان «رای نمیدم» می‌خوان برسن؟