نظر دوستمون در مورد حق و وظیفه‌ی مردم در شرکت در انتخابات https://t.co/L3qpX57u1F