تو آمار تابناک فرهنگی و سعیدی و منادی سوم تا پنجم هستن. نه تو رو خدا