دقیقن ۱ ساعت ۶ دقیقه نان استاپ با تلفن حرف زدم. ضعف کردم دیگه
رکورد 4 ساعت و خورده ای :) ‎· samantam