جدیدن رهبر با هر مقام سیاسی که میاد ایران دیدار میکنه، چرا؟ قبلن خیلی کم بود. اعتماد نداره به دولت؟ اول یه دور چک میکنه که نفوذی صورت نگیره؟