به نظرم یزدی بازم رییس مجلس خبرگان میشه یا نهایتن شاهرودی.